Bank Inwestycyjny w Polsce

Warunki

Gwarancja

36 miesięcy

W cenie oferty

Koszty uruchomienia

Dostawa

Do 1 miesiąca

Bank Inwestycyjny w Polsce realizuje następujące czynności bankowe

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
 • prowadzenie innych rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów;
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 • przeprowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych;,

Ponadto realizuje:

  • udzielanie pożyczek pieniężnych;
  • operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty
  • świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;
  • terminowe operacje finansowe;
  • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
  • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
  • prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
  • udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
  • wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
  • pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

System prac

jedna zmiana

Szkolenie

wymagane